वर्गणीचा तपशील

मराठी संशोधन पत्रिकेचे आजच वर्गणीदार व्हा!

वर्षाकरीताव्यक्तीसंस्था
५००६००
१००० (सवलतीत ९००)१२०० (सवलतीत ११००)
१५०० (सवलतीत १३००)१८०० (सवलतीत १६००)
२००० (सवलतीत १८००)२४०० (सवलतीत २२००)
२५०० (सवलतीत २२००)३००० (सवलतीत २७००)

मागील अंक चार अंकांच्या संचासह विक्रीस उपलब्ध.
सुटा अंक : विक्रीस उपलब्ध नसतो.

धनादेश/डीडी ‘मराठी संशोधन मंडळ’ या नावाने काढावा. अथवा बँकेत वर्गणी जमा करावी.

बँक तपशील

बँकेचे नाव : आयडीबीआय बँक, दादर (पूर्व), मुंबई
खाते क्र. : ४५४१००१०९१००१३
IFSC : IBKL0000454
MICR : 400259039

संपर्क

श्री. चंद्रकांत भोंजाळ : ९७५७०६१७७२
डॉ. नितीन रिंढे : ७७३८३१६२६२
इ-मेल : [email protected]

वर्गणीची रक्कमेचे तपशील भ्रमणध्वनीवर SMS द्वारे अथवा पत्राद्वारे पाठवावे.