संस्थेचे अर्थकारण

 1. अनुदाने (प्रतिवार्षिक) :
  1. महाराष्ट्र शासन – शिक्षण विभाग
  2. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ
   1. संशोधन पत्रिकेसाठी (१९८३ नंतर केवळ महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाकडून ‘मराठी संशोधन पत्रिके’च्या छपाईसाठी प्रतिवार्षिक अनुदान प्राप्त होते.)
   2. काही विशिष्ट ग्रंथप्रकाशनासाठी
   3. मराठी वाङ्‍मयकोश प्रकल्पाकरिता
  3. ग्रंथालय संचालनालय (ग्रंथालयाकरिता)
  4. मुंबई महानगरपालिका, मुंबई
 2. मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय, मुंबई – अर्थसहाय्य
 3. देणग्या